دسته بندی مطالب
نشست عصر قالی آذربایجان

سلسـله نشسـت های"عصر قالی آذربایجان"با هدف ایجاد گفتمان در ابعاد مختلف قالی آذربایجان، پرداختن و توجه خاص به ابعاد هنری از نگاه هنرمندان و پژوهشگران این حوزه با حضور کارشناسان و خبرگان بازار بهمراه دانش آموختگان فرش برگزار می شود.

ثبت نام حضور در نشست عصر قالی آذربایجان

مطالب نشست عصر قالی آذربایجان


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟